Cylchlythyr rhieni a disgyblion

think, that you are not..

Cylchlythyr rhieni a disgyblion

Gweithdai Flogio. Ail-gylchu plastig. Rydym wedi derbyn gwahoddiad i gymryd rhan mewn cystadleuaeth i gynllunio poster ar gyfer Gwyl Haf Llynoedd y Garn. Dyma rai manylion ellir cynnwys ar y poster. Diwrnod y Llyfr. Mae diwrnod y llyfr ar ddydd Iau, Mawrth y 5ed. Vlogging Workshops. Ameer also spoke to the pupils about how important the Welsh language was to his work and how many extra opportunities he has had because of his ability to speak Welsh.

Stretchy Plastic Recycling. Officers from Torfaen Waste and Recycling and Councillor Fiona Cross came to school on Wednesday to see year 4 perform their recycling song which was written by Leah, a pupil in year 4.

They were joined by representatives from Capital Valley Plastics who have been recycling the stretchy plastic we have collected in our bin. So please keep sending stretchy plastic in with your children to recycle.

Some of our pupils are taking part — come and watch! Garn Lakes Summer Fete Competition. We have been invited to take part in a competition creating posters for the Garn Lakes Summer Fete. Posters can contain the following information. The Garn lakes summer fete. Some of the events taking place on the day are…. Fun run 9 am start. Dog show 12 pm start.

Croeso i Ysgol Gynradd Talysarn

The most important thing is that the posters show the name of the event and the date. For younger children the other details can be added at a later date.

Entries should be returned to school by Friday, March 6 th.Blwyddyn Newydd Dda i bawb. Mae presenoldeb da yn bwysig ar gyfer pob disgybl. Mae tystiolaeth yn dangos fod disgyblion sydd yn colli ysgol yn cwympo nol yn eu gwaith ac yn ei chael yn anodd i wneud ffrindiau.

Ar hyn o bryd ein presenoldeb cyfartaleddog yw Gweithiwch gyda ni wrth i ni geisio cyrraedd ein targed os gwelwch yn dda. A wnaiff pawb gymryd gofal wrth yrru yn agos i safle yr ysgol os gwelwch yn dda. Ym mis Medi bydd yr ysgol yn 25 oed. Byddwn yn cynnal gweithgareddau yn ystod y flwyddyn i ddathlu hyn. Hefyd, os ydych mewn cysylltiad a unrhyw ddisgyblion oedd yn yr ysgol ym gadewch iddyn nhw wybod am y dathliadau.

Happy New Year Everyone. At the start of the year I would like to remind everyone of a few key messages. Good attendance is very important for all pupils. We consistently see patterns where pupils whose attendance is low fall behind with their work. Also pupils who miss a lot of school can find it more difficult to make friendships as other children make other friends in their absence. At the moment our average attendance is Please work with us for the rest of the year to increase our attendance so that we can reach our target.

Please be very careful when dropping off and collecting your children near the school. At the end of the day in particular can drivers please be patient and not try to weave in and out past buses and walkers. The School Council will be writing to parents about this issue next week. In September we will be celebrating 25 years as a school on this site — previously a small Welsh Language Unit had been in place in Pontnewynydd.

Clearly this is an important occasion and we intend to celebrate it. If any of you have photos etc from the time the school opened we would be very grateful if you could share them with us. Also, if you know any pupils who were at the school when it opened please get in touch as we would like to invite them to join us for a celebration later in the year.

Mwynhewch y penwythnos. Enjoy the weekend! Rh ap Gwyn. Dydd Llun. Clwb Minecraft.Taflen gymorth rieni-disgyblion. Mail icons. Letter in envelope. Mail delivery symbol. Web line sign. Letter, read message pictogramm. Vector illustration. Envelope icon.

For Weetwood Primary School

Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information. Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies.

It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website. Cefnogaeth i ddisgyblion a rhieni. March 21, Related posts. Llythyr diwedd tymor Read more. No translations available for this page. This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish.

Close Privacy Overview This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website.

We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.

Delphi replacestr

Necessary Always Enabled. Non-necessary Non-necessary.Ar 29 Mehefin bydd ysgolion Cymru yn ailgychwyn eu tymor ysgol wedi saib o 12 wythnos. Gydol yr amser ers i'r cyfyngiadau gael eu cyflwyno mae plant wedi bod yn gwneud gwaith yn eu cartrefi, neu mewn hwb gofal, gyda'r mwyafrif o athrawon hefyd yn gweithio o adref. Ers i Lywodraeth Cymru gyhoeddi ar 3 Mehefin y byddai ysgolion yn cael agor unwaith eto, ond gyda mesurau ymbellhau cymdeithasol yn eu lle, mae stafelloedd dosbarth wedi gorfod cael eu haddasu.

Ac er bod y rhieni sydd yn dymuno i'w plant ddychwelyd i'r ysgol wedi cael gwybod y bydd yr ysgolion ar agor iddyn nhw, yn y mwyafrif o achosion mae dosbarthiadau llai yn golygu mai dim ond am ddiwrnod neu ddau neu hanner diwrnod ar y mwyaf y bydd disgyblion yn mynd yno.

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhyddhau canllawiau i ysgolion wrth iddyn nhw geisio sicrhau diogelwch o fewn lleoliadau addysg. Bydd y canllawiau hyn yn cael eu diweddaru i gefnogi ysgolion a lleoliadau i baratoi ar gyfer yr hydref. Mae penaethiaid ysgolion yn dweud taw sicrhau diogelwch a lles meddyliol plant fydd y flaenoriaeth wrth ailagor i fwy o ddisgyblion wedi'r argyfwng.

A dyna lle mae wedi bod yn anodd.

Runner pran group 4004

Fydd yna ddim celfi meddal yn yr ystafelloedd dim ond celfi sy'n hawdd i'w glanhau. Dim ond celfi hanfodol sydd wedi eu cadw o fewn dosbarthiadau fel rhan o'r mesurau glendid hefyd. Bydd rhai ysgolion yn agor am dri neu bedwar diwrnod o'r wythnos ac yn cael un diwrnod i lanhau'n drylwyr. Bydd pob ysgol yn amrywio. I nifer o blant cynradd dim ond dau fore yr wythnos fydd disgyblion yn ei gael dros y dair wythnos nesaf. Mae 'na amrywiadau o ran oed disgyblion ar draws y wlad. Roedd y Llywodraeth yn awyddus i blant gael dychwelyd i'r ysgol am bedair wythnos, a oedd yn golygu y byddai'r tymor ysgol yn cael ei ymestyn am wythnos arall, hyd 24 Gorffennaf.

Cefnogaeth i ddisgyblion a rhieni

Fodd bynnag mae nifer fawr o awdurdodau lleol wedi cyhoeddi dros yr wythnos ddiwethaf y byddan nhw'n glynu at y diwrnod cau gwreiddiolsef Gwener 17 Gorffennaf.

Mae Gareth Owen o NAHT Cymru yn sicr bydd tawelu ofnau rhieni, staff a phlant yn hanfodol wrth i'r plant ddychwelyd i'w dosbarthiadau. Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau ar ailagor ysgolion, ac yn annog teuluoedd i osgoi defnyddio trafnidiaeth ysgol oni bai bod rhaid. Ond mae'r sefyllfa'n amrywio fesul awdurdod lleol. Does dim cludiant prif ffrwd mewn rhai siroedd.

Mae cludiant ar gael mewn siroedd eraill i'r rhai sydd heb ddewis amgen. Mae ambell gyngor arall yn dal i weithio ar eu cynlluniau. Mae galw am fwy o eglurder am y sefyllfa, gyda undeb UCAC a mudiad RhAG yn poeni y gallai'r canllawiau effeithio ar ysgolion cyfrwng Cymraeg yn fwy na rhai eraill. Dyw hi ddim yn glir eto beth fydd yn digwydd ym mis Medi, ond ar hyn o bryd y disgwyl yw y bydd rhaid i rhieni wneud peth dysgu o adref o hyd.

Dywedodd Kirsty Williams wrth gynhadledd newyddion ddyddiol Llywodraeth Cymru ar y 24 Mehefin : "Rwy'n amau y bydd angen i ni barhau gyda chymysgedd o ddysgu ar-lein a chyswllt wyneb yn wyneb gydag athrawon am gryn dipyn o amser.

Sut fydd bywyd ysgol yn newid mewn pandemig? Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais. Straeon perthnasol.Rhan allweddol o'n llwyddiant fel ysgol yw'r cydweithio agos gyda chi fel rhieni.

Er mwyn sicrhau'r gorau i ddisgyblion rhaid inni sefydlu a annog partneriaeth dair ffordd, rhwng athrawon, ein disgyblion a gyda chwi fel rhieni. Dim ond pryd y byddwn yn gweithio'n agos fel hyn y gallwn sicrhau y ddarpariaeth a'r gefnogaeth orau i ddisgyblion yr ysgol.

Ar y tudalennau canlynol, hoffem eich bod yn darganfod gwybodaeth am yr ysgol a ffyrdd y gallwch weithio gyda ni i gefnogi eich plentyn yn yr ysgol. Rhan allweddol o'r gefnogaeth hyn yw cymorth gyda'r Gymraeg. Rydym hefyd yn cynhyrchu llyfrynnau cwricwlwm ar gyfer pob blwyddyn Bl sy'n crynhoi gwaith y tymor ymhob pwnc. Mae rhain yn cynnwys gwybodaeth am waith cartref, terminoleg pynciol a datblygiad sgiliau llythrennedd a rhif. Yn ystod y flwyddyn byddwch yn derbyn adroddiadau interim, adroddiad llawn a gwahoddiad i gwrdd ag athrawon mewn noson rhieni.

Mae'r holl ddyddiadau yma ar gael ar ein calendr. Rydym yn awyddus iawn eich bod yn gallu darganfod gwybodaeth am safonau yr ysgol, presenoldeb a blaenoriaethau cynllun gwella yr ysgol yn hawdd.

Gallwch ddarllen am ganlyniadau a blaenoriaethau gwelliant yr ysgol drwy ddarllen adroddiad blynyddol y llywodraethwyr yma. Gallwch gysylltu yn uniongyrchol a'n Arweinwyr Blwyddyn neu gysylltu am faterion cyffredinol a'r Brif Swyddfa. Mae cymorth hefyd ar gael i ddisgyblion yr ysgol drwy gysylltu ag un o'r asiantaethau neu bartneriaid sy'n cynnig cefnogaeth lles.

Openvpn pro mod apk

Llyfr Rhieni Bro Dur - Llyfr Rhieni Ystalyfera - English Cymraeg. Rhieni Written by admin. Llyfrynnau cwricwlwm Rydym hefyd yn cynhyrchu llyfrynnau cwricwlwm ar gyfer pob blwyddyn Bl sy'n crynhoi gwaith y tymor ymhob pwnc. Perfformiad yr Ysgol Rydym yn awyddus iawn eich bod yn gallu darganfod gwybodaeth am safonau yr ysgol, presenoldeb a blaenoriaethau cynllun gwella yr ysgol yn hawdd.

cylchlythyr rhieni a disgyblion

Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur. Desktop Version.Canlyniadau TGAU Braf hefyd yw nodi bod Mae disgyblion o bob gallu wedi llwyddo ac maent yn haeddu dathlu eu cyflawniad. Ymhlith y nifer sylweddol o ddisgyblion a serennodd oedd y canlynol:. Cadi Haf Rhys-Binney. Heath Webb. Glesni Sion. Alys Evans. Morgan Bailey. Idris Merry. Thomas Pugh. Rhodri Lawton. Bethan Lee.

Rhys Griffiths. Beca Evans. Erin Anstey. Ioan Davies. Lowri McIntyre. Llongyfarchiadau gwresog i chi gyd! GCSE Results I wish to congratulate all pupils and staff of Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg on the excellent GCSE results announced today — these are the best results for several years.

It is pleasing to note that This is testimony to the endeavours of the departments and diligence of the pupils.

Tulsi sukh

We are extremely pleased that every pupil will leave the school this year with a qualification. Pupils of all abilities have succeeded and deserve to celebrate their success. The following pupils were amongst the high performers of the cohort:.

cylchlythyr rhieni a disgyblion

We look forward to welcoming them back to the Sixth Form to commence upon their A Level courses. Congratulations to you all! Hywel Price. Click here for more information. Cylchlythyr Haf Summer Newsletter.With the filter you can adjust the preview link. Through a change in 2. With the filter you can adjust the expiration of a link. By default a link has a lifetime of 48 hours.

In some situations (still not sure when) the preview link is rewritten as a permalink which results in an error. The plugin now works in this situations too. Just exclude posts in publish status. Translate into your languagecustom post typespostpostspreviewpublicRatings See all Contributors Dominik Schilling (ocean90) Support Issues resolved in last two months: 1 out of 3 View support forum About Blog Hosting Donate Support Developers Get Involved Learn Showcase Plugins Themes Ideas WordCamp WordPress.

Amazon Web Services (AWS) is a dynamic, growing business unit within Amazon. We are currently hiring Software Development Engineers, Product Managers, Account Managers, Solutions Architects, Support Engineers, System Engineers, Designers and more. Visit our Careers page or our Developer-specific Careers page to learn more. EnterprisesEnterprises use AWS to deliver IT innovation globally while reducing costs.

DownloadsAll of the official SDKs, IDE Toolkits, and Command Line Tools available for download here. Security CenterLearn about AWS Cloud security and how to build secure applications. Compliance CenterLearn about the compliance programs on the AWS Cloud and establishing controls Architecture CenterLearn how to build scalable and reliable applications in the AWS Cloud.

cylchlythyr rhieni a disgyblion

AWS AnswersGet clear guidance from AWS architects and engineers on common user questions. You will need an AWS Account Number in order to apply. Please submit the information below to request an invitation for program participation. We will contact you with instructions when you are accepted into the preview. Note: Please note that during the preview we only support delimited text and JSON files and GZIP compression.

Encryption is not supported during the preview. How do you plan to use Amazon S3 Select.

Cylchlythyr Ionawr 2018

Amazon Web Services is an Equal Opportunity Employer. You can administrate those links and definite the interactions between your different designs. You can simulate directly all kinds of screens, from the mobile, to the screen 16:9 including tablets and laptops. Preview is a very useful tool to view his mockups from any post, no matter what is the format (.

Moreover the learning is very simple, the monitoring of tickets is very easy and very fast through the Kanban and allows you to become aware of all the project progress.

With Preview you can manage your projects with a completely online tool, easy to use and where you can see and interact directly on your designs in all available formats but also on your websites and their responsive ranges. The platform allows you to get quickly contextualized feedback, to manage your projects organization, to view the different versions of your designs and to find anomalies on your websites at the same time.

Stihl fs 85 attachments

Preview allowed us to add mock-ups on the platform and also to manage the development of our online websites, which was impossible before. Preview allows you to manage your project team with only one interface. Add each new user, choose his role, from the project manager to the developer, and give him a secure access.

Modern warfare ads relative vs legacy

With Preview forget endless email exchanges. You just have to add comments where you want: on designs, on mobile versions or directly on websites. We needed a simple way to show mock-ups and write comments. Preview answers to all our expectations. When you open a conversation with a ticket, you have numerous options to interact with your team in a simple and intuitive way.

You will find below all the available options made to optimize your conversationsAll the conversations on your tickets are dated and signed by the team members: whatever the things they have done, deleted or updated, Preview informs you to know when they are made and who are the participants.


Doshura

thoughts on “Cylchlythyr rhieni a disgyblion

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top